Статут

Бучанського НВК СЗОШ І-ІІІ ступенів №3
Створено: 23.12.2017Оновлено: 23.12.2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бучанський навчально-виховний комплекс «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №3 Бучанської міської ради Київської області (далі - навчальний заклад) є об’єктом комунальної власності територіальної громади міста Буча. Бучанський навчально-виховний комплекс «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №3 Бучанської міської ради Київської області є правонаступником Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3.

1.2. Юридична адреса навчального закладу:

08294, Київська область, м. Буча,

вул. Вокзальна, 46-а, тел./факс (04597) 98- 798.

1.3.Повне найменування – Бучанський навчально-виховний комплекс «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №3 Бучанської міської ради Київської області. Скорочене найменування «Бучанський НВК СЗОШ І-ІІІ ступенів №3».

1.4.Бучанський навчально-виховний комплекс «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Бучанської міської ради Київської області (далі - навчальний заклад) є юридичною особою, рахунок в установі банку, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Засновником навчального закладу є Бучанська міська рада.

1.5.Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є :

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
  виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7.Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8.Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності ;

 • дотримання державних стандартів освіти ;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10.У навчальному закладі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів природничо-математичних дисциплін, які визначаються адміністрацією та радою школи на конкретний навчальний рік відповідно до спеціалізації закладу, запитів учнів, їх батьків та можливостей школи. 

1.11.Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Бучанської міської ради;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

 • розвивати власну соціальну базу; мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів, надавати додаткові освітні послуги.

1.12. У Бучанській СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 створюються та функціонують методичні об’єднання (комісії), творчі групи керівників, соціально-психологічна служба, групи продовженого дня, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.

1.13. Індивідуальне навчання у навчальному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.14. Медичне обслуговування учнів здійснюється у відповідності до нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, тижневого плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України. Забезпечення спеціалізації закладу досягається в результаті поглибленого вивчення предметів природничо-математичних дисциплін відповідно до робочих навчальних планів, а також за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів, які навчальний заклад обирає самостійно залежно від освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Варіативна складова робочого навчального плану складається відповідно до профілю навчання, запитів учнів та батьків, містить курси за вибором, факультативи, передбачає навчальну, виховну, пошукову, науково-дослідницьку роботу та організовується у формі навчальних занять, студій, гуртків, клубів.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується педагогічною радою, радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Бучанської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний), поділ класів на групи, перелік програм варіативної складової робочого навчального плану на навчальний рік, мережа класів та груп продовженого дня та режим роботи закладу.

2.3.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про рівень освіти

( крім дітей, які вступають до першого класу).

Зарахування учнів до спеціалізованих класів загальноосвітньої школи - за результатами конкурсного приймання, що проводяться за Правилами конкурсного приймання, затвердженими директором школи та погодженими з відділом освіти. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого класу або навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка та довідки з іншого навчального закладу.

2.5.У школі І ступеня навчання для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором навчального закладу.

2.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Бучанської міської ради.

Навчальний рік у закладі поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.7. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.9. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та радіологічних вимог і затверджується директором школи. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

2.11. Тривалість уроків у навчальному закладі становить у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Бучанської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.12. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

2.13. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - рівень навчальних досягнень учнів оцінюється за рішенням педагогічної ради.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної освіти усіх типів та форм власності, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію.

2.18.Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу,видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;

 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 • по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення в навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

За успіхи у навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії, грошові премії, цінні подарунки тощо (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

 

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є :
- учні;
- керівники;
- педагогічні працівники;
- психологи, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим статутом.

3.3. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

 • вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою Навчального закладу;

 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування Навчального закладу;

 • участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • доступ до інформації з усіх галузей знань;

 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні закладу зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

 • підвищувати свій загальний культурний рівень;

 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

 • дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

 • дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами .

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

 • виявлення педагогічної ініціативи;

 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку та у межах визначеними законодавством України;

 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

 • відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін
  відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

 • виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу, умови контракту чи трудового договору;

 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, відділу освіти Бучанської міської ради, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

 • брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9.У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право :

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12.Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти ї зобов'язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей ;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

 • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями, науково-дослідницькими роботами;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

 • дотримуватися статуту навчального закладу;

 • виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

 • дотримуватись етики поведінки та моралі.

 

4. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником та відділом освіти Бучанської міської ради у межах, передбачених чинним законодавством.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Бучанської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства України.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій :

 • працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

 • учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

 • батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Кількість делегатів визначається таким чином : по 1 учню від кожного класу, по 1 члену класних батьківських комітетів і така ж кількість педагогічних працівників.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу;

 • розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 • приймають рішення про стимулювання праці педагогічних працівників;

 • - приймають рішення про розмір благодійних внесків до благодійного фонду школи «Сяйво талантів».

4.3.У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є :

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом ;

 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
  підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2.Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально- виховного процесу;

 • формування навичок здорового способу життя ;

 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
  сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів ;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;

 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів ;

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
  стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей ;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог чинного законодавства України;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не може бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу :

 • організовує виконання рішень загальних зборів;

 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу;

 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

 • вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;

 • розглядає питання родинного виховання;

 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 • сприяє педагогічній освіті батьків;

 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4.При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та орган учнівського самоврядування (учком).

4.5.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

 • запобігання дитячій бездоглядності;

 • сприяння працевлаштування випускників навчального закладу, продовженню навчання випускників навчального закладу;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2.Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог чинного законодавства України;

 • самоврядування ;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше

її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організується членами піклувальної ради.

4.5.4.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом олосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради :

 • скликає і координує роботу піклувальної ради ;

 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради ;

 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів ;

 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організація з питань віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
  забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
  здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
  розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами ;
  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників навчального закладу;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами та Бучанською міською радою.

4.7.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Бучанської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9.Педагогічна рада розглядає питання :

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду ;

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.10.Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально технічна база Бучанського СЗОШ №3 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.5. Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються навчальний корпус, господарські будівлі, спортивні майданчики та зона відпочинку тощо.

 

VІ.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Заклад є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

6.2. Фінансування навчального закладу здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів – відділом освіти Бучанської міської ради, за рахунок коштів місцевого бюджету та державної освітньої субвенції.

6.3. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі кошторису закладу освіти.

Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

 • кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державного стандарту освіти;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;

 • кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, обладнання;

 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

 • інші джерела надходження коштів, не заборонені законодавством України.

6.4. Бюджетне фінансування та власні надходження закладу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.

6.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.7. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Бучанська міська рада та відділ освіти Бучанської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому галузевим Міністерством.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально- виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

9.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства.

9.2. Ліквідація або реорганізація закладу здійснюється за рішенням його засновника або за рішенням суду.

9.3. У разі припинення діяльності закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу за рішенням виконавчого комітету міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зараховуються до доходу міського бюджету в частині грошових коштів.

9.4. У разі реорганізації закладу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

9.5. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.6. Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Завантажити документ

© Усі права захищено. Буча 2012-2019