Піснезнайка

Створено: 23.11.2017Оновлено: 23.11.2017

Протягом шести років учні нашої школи навчаються за медико-педагогічною технологією"ПіснеЗнайка"

Керівник творчої групи: Морозенко Надія Іванівна

1-Г  - 19 учнів, учитель Желинська Наталія  Вікторівна, спеціаліст;   

2-Г  - 20 учнів, учитель Алєксєєнко Олена Анатоліївна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії;

3-Г – 28 учнів, учитель Болотна Ірина Дмитрівна, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії;

4-В – 29 учнів, учитель Морозенко Надія Іванівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вчитель-методист».

Актуальність дослідження

Здоров’я дітей  дітей і підлітків у будь-яких соціально-економічних і політичних ситуаціях є найактуальнішою проблемою і предметом першочергової важливості.

Безумовно, на стан здоров’я дітей впливають такі фактори, як несприятливі соціальні та екологічні умови. Одночасно з їх негативним впливом на молоде покоління негативно впливає багато факторів ризику, які мають місце в навчальних закладах. Усе це переконує педагогів у тому, що необхідно вживати спеціальних заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я  школярів, створення здоров’язберігаючих умов навчання та виховання, перетворення кожного навчально-виховного закладу на Школу сприяння здоров’ю.

На даний період існує гостра потреба в нових навчальних посібниках, які б не тільки допомагали дітям легше засвоїти матеріал шкільної програми а й сприяли б збереженню та зміцненню їхнього здоров’я.

Серед оригінальних технологій роботи з дітьми особливе місце посідає музикотерапевтична педагогіка, оскільки вона передбачає не тільки особистісно орієнтоване навчання, виховання, розвиток духовного світу дитини, а й її оздоровлення.

Психофізіологічна комфортність музикотерапевтичної педагогіки створює оптимальні можливості використання її для навчання дітей будь-якого віку та стану здоров’я. Заснована на лікувально-оздоровчих властивостях музики, пісні, вона сприяє психоемоційній корекції, гармонізації особистості та міжособистісних стосунків.

Використання оригінальних навчальних посібників із серії «ПіснеЗнайка» допоможе дітям легше засвоїти навчальний матеріал шкільної програми і сприятиме збереженню та зміцненню їхнього здоров’я. Крім того, програмою передбачено надання педагогам і батькам широкого кола консультацій, спрямованих на розуміння особистості дітей та корекцію існуючих проблем.

Реальною спробою вирішити ці завдання стане напрацювання та апробація в умовах загальноосвітньої школи програми «Впровадження інноваційної технології гармонійного розвитку дітей «ПіснеЗнайка».

У програмі визначено першочергові завдання:

 • вироблення у дітей мотиваційних установок на ведення здорового  способу життя як однієї з головних умов і засобів збереження;
 • зміцнення, формування, відтворення і передачі наступним покоління духовного, фізичного, психічного і соціального здоров’я.

Апробація програми «Впровадження інноваційної технології гармонійного розвитку дітей «ПіснеЗнайка» в нашій школі передбачає конструктивно оновлений підхід до навчального процесу, дає можливість оптимально застосовувати перспективні психолого-педагогічні технології. Програмою передбачено таку організацію навчання, яке базується на інтегруванні різних елементів знань психології в процес традиційного навчання. Завдяки цьому відбувається всебічне вивчення соціальних явищ, зв'язок  нових знань з набутим досвідом учнів, застосування їх в ситуаціях повсякденного життя.

Мета педагогічного експерименту: дослідити й розкрити науково-практичний потенціал програми «Впровадження інноваційної технології гармонійного розвитку дітей «ПіснеЗнайка» в умовах загальноосвітнього закладу.
Завдання експерименту:

 • забезпечення проведення освітньо-виховних заходів з метою формування здорового способу життя та профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;
 • дотримання наступності у реалізації основних положень програми «Впровадження інноваційної технології гармонійного розвитку дітей «ПіснеЗнайка»;
 • створення постійно діючого консультпункту для вчителів, які залучені до експерименту з питань планування та організації експериментальної роботи з учнями;
 • створення консультпункту для батьків, учні  яких навчаються в експериментальних класах;
 • напрацювання й апробація психолого-педагогічних  матеріалів згідно діючих програм експерименту;
 • здійснення науково-методичного супроводу учасників експерименту;
 • організація психолого-педагогічного моніторингу з метою корекції впровадження програми.

Компоненти програми:

 • навчання дітей відповідно до природних здібностей, психологічних особливостей з використанням методик особистісно орієнтованого навчання, врахуванням інтересів, мотивації учня, які ґрунтуються на його нахилах та фізіологічних можливостях;
 • використання психофізіологічної домінанти учнів в залежності від індивідуальних особливостей кожного учня;
 • розвиток дивергентного мислення, яке сприяє розвитку ділових якостей особистості, комунікативності, активної діяльності;
 • залучення до навчально-виховного процесу членів родини учнів, що сприяє формуванню правильного перспективного ставлення батьків до навчання й виховання;
 • збереження і покращення здоров’я учнів;
 • розвиток  особистісних якостей  учнів;
 • створення навчального середовища, яке ґрунтується на взаємоповазі, взаємовідповідальності, гуманізації, толерантності;
 • розробка тематичного змісту інтегрованих уроків з предметів, що вивчаються в школі І-ІІІ ступеня;
 • методичне забезпечення умов для творчості вчителя.

Головним завданням програми гармонійного розвитку дитини є формування в учнів таких якостей:

 • духовність;
 • комунікативність;
 • практичність;
 • впевненість;
 • інтуїція;
 • інтелект;
 • самоконтроль.

Реалізація завдання здійснюється через створення умов для розвитку позитивної самооцінки. Базовими компонентами позитивної самооцінки є:

 • почуття належності;
 • почуття мети;
 • почуття індивідуальності.

Об’єктом педагогічного впливу стає вся система навчально-виховного процесу, суб’єктами – учні, батьки, вчителі, наукові керівники.
Методи дослідження:

 • спостереження, тестування, анкетування;
 • психологічний аналіз експериментальних ситуацій навчання й розвитку, результатів практичної діяльності учасників експерименту;
 • системне проектування й аналіз, систематизація та узагальнення продуктів практичних знахідок експерименту.

© Усі права захищено. Буча 2012-2019