Інтелект України

Створено: 24.11.2017Оновлено: 24.11.2017

 Загальновизнано, що обдарована молодь - це майбутня еліта будь-якої країни в усіх сферах суспільного життя, найважливіший фактор її соціально-економічного та духовного піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені. Тому сьогодні в Україні спостерігається значне посилення уваги до проблеми виховання інтелектуальної еліти нації. Мета всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України» - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді.

Науковий керівник проекту – доктор педагогічних наук, професор Ірина Володимирівна Гавриш.

Науково-педагогічний проект "Інтелект України" реалізується  на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечений комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Учні початкових класів, які працюють за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією.

Навчання за даним проектом дає можливість:

  • Розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики.
  • Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу.
  • Вільно спілкуватися іноземними мовами.
  • Сформувати первинні уявлення про явища та об’єкти природи; створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»).
  • Сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаймося разом»)

Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально обдарованих дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через всілякого роду грантові й інші програми.

Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працювали вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об'ємах.

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження. На сьогодні діти з Київської, Харківської, Рівненської, Дніпропетровської областей вже мають можливість навчатись у таких класах, є зацікавленість й інших регіонів України.

Загальновизнано, що обдарована молодь - це майбутня еліта будь-якої країни в усіх сферах суспільного життя, найважливіший фактор її соціально-економічного та духовного піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені. Тому сьогодні в Україні спостерігається значне посилення уваги до проблеми виховання інтелектуальної еліти нації. Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року №522 на базі навчально-виховних закладів м. Харкова

проводилась дослідно-експериментальна робота провідних вчених на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку», узагальнено матеріали за період 2008-2012 років, розроблено власну концепцію з метою подальшої реалізації та впровадження завдань науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в закладах освіти України.

Проведене дослідження засвідчило високу ефективність дидактичної моделі навчання здібних і академічно обдарованих учнів початкової школи, впровадженої в практику роботи проектних класів, навчально-методичних комплектів із базових предметів "Навчання грамоти", Математика", "Українська мова", "Читання", "Я і Україна", "Навчаємося разом", "Еврика" що підтвердило доцільність подальшого розвитку науково-педагогічного проекту "Інтелект України."

Основними правилами визначено:

  • "Дитина може бути успішною і має бути успішною в школі";
  • "Дитині має бути цікаво на уроках";
  • "Дитині має бути комфортно в класі".

Проектний клас створюється в загальноосвітньому навчальному закладі незалежно від його типу і форми власності з метою навчання та виховання академічно здібних і обдарованих учнів упродовж I-XI класів. Мікрорайон для проектних класів не встановлюється. Учні зараховуються до проектного класу незалежно від місця проживання.
Навчально-виховний процес у проектному класі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Інтелект України", затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Робочі навчальні плани проектних класів державного і комунального загальноосвітнього навчального закладу затверджуються у встановленому порядку.

Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, підручники, посібники, зошити на друкованій основі, педагогічні програмні засоби тощо), що реалізують навчально-виховні завдання науково-педагогічного проекту "Інтелект України" відповідно до вікових можливостей академічно здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та видаються за позабюджетні кошти.

Структура уроку визначається відповідно до цілей і завдань науково-педагогічного проекту "Інтелект України". Зокрема, після 25 хвилини уроку передбачається проведення додаткової спеціальної п'ятихвилинної перерви, спрямованої на профілактику в учнів проектних класів захворювань зору, постави та зняття психоемоційного напруження.

За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітнього навчального закладу.

З метою підготовки педагогічних працівників до роботи за науково-педагогічним проектом "Інтелект України" проводяться відповідні тематичні курси. Контингент учасників курсів, навчальна програма, місце і термін їх проведення визначаються науковим керівником Проекту та затверджуються Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

© Усі права захищено. Буча 2012-2019